VEREJNÝ PRÍSĽUB TATRA BANKY

VEREJNÝ PRÍSĽUB TATRA BANKY, A.S. Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové po-volenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008 a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).

Od

Ján Búza

VEREJNÝ PRÍSĽUB TATRA BANKY, A.S.

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové po-volenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008 a OPK-11394/2-2008 (ďalej len „Banka“) sa týmto zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“).

I. Podmienky verejného prísľubu

1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky:

a) ku dňu vyhlásenia Verejného prísľubu má v Banke vedený alebo počas trvania Verejného prísľubu si zriadi účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB alebo účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB alebo účtu s balíkom služieb Tatra Business PremiumTB (ďalej len „Účet“) (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“).

II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho uplatnenia

1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky verejného prísľubu zvýhodnenie v podobe 30 % zľavy zo servisného poplatku na ochranné známky registrované Partnerom (ďalej len „Zvýhodnenie“) u partnera TRAMA, s.r.o., so sídlom Gogoľova 2/99, Martin 036 01, IČO: 36 396 184, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: Vložka číslo: 12645/L, (ďalej len „Partner“).

2. Konkrétne podmienky a postup pre využitie Zvýhodnenia určuje Partner a sú uvedené na webovom sídle Partnera.

3. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto splní Podmienky verejného prísľubu, Zvýhodnenie v podobe uvedenia kódu „TATRABANKA30“ na stránke Partnera.

III. Trvanie Verejného prísľubu

1. Vyhlásenie Banky uskutočnené verejným prísľubom trvá od 16. 4. 2024 do odvolania.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný prísľub odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu Banka zverejní na svojom webovom sídle www.tatrabanka.sk/sk/business/slobodu-napadom/. Zmena Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.

V Bratislave, dňa 16. 4. 2024

Ján Búza
Ján Búza

Product Mind

Pomáhal škálovať portfóliové firmy pre VC fond

CEMS VŠE Praha

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers