Všeobecné obchodné podmienky

Písomné zmluvné podmienky podpíšete až po tom, čo vás kontaktuje právnik a spoločne si dohodnete ďalší postup a všetky parametre služby, ktorú ste si vybrali. Tieto písomné zmluvné podmienky budú zhodné s informáciami poskytnutými na našej Internetovej adrese a pri jednotlivých Službách. Dovtedy sú podmienky pre použitie našich stránok nasledujúce.

Pozorne si prečítajte tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "Podmienky") pred použitím webovej stránky http://tramatm.com (ďalej len "Webová stránka") a digitálnej platformy "Trama" prevádzkovanej spoločnosťou TramaTM s. r. o., so sídlom Žižkova 13, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovensko, IČO: 53 407 717, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 52876/V (ďalej len "Prevádzkovateľ") a súvisiace administratívne a poradenské služby v oblasti ochranných známok (ďalej len "Služby"), ako aj odborné právne služby ponúkané na Webovej stránke (ďalej len "Právne služby") poskytované spoločnosťou Trama Legal s. r. o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko, IČO: 54 619 556, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: 160741/B (ďalej len "Advokátska kancelária").

Váš prístup k Službám a Právnym službám a ich využívanie je podmienené Vaším súhlasom s týmito Podmienkami a ich dodržiavaním. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k Službám a Právnym službám alebo ich využívajú. Prístupom na Webovú stránku a/alebo používaním Služieb a Právnych služieb súhlasíte s týmito Podmienkami, ako aj s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou Podmienok, nesmiete pristupovať na Webovú stránku a/alebo používať Služby a/alebo Právne služby, ktoré sú na nej poskytované.

Posúdenie zapísateľnosti ochrannej známky (ďalej len "Overenie") umožňuje Advokátskej kancelárii spojiť sa s vami a poskytovať vám Právne služby. Prevádzkovateľ prevádzkuje Webovú stránku a technické riešenie Trama (platformu) na ponuku a správu Služieb.

Prevádzkovateľ zodpovedá za Webovú stránku, vývoj softvéru a poskytovanie neprávnych Služieb, zatiaľ čo všetky Právne služby vykonáva Advokátska kancelária. Na Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou sa teda vzťahuje výlučne klientsko-advokátska výhrada. Po predložení Overenia sa môžete rozhodnúť pokračovať v žiadosti o ochrannú známku zadaním novej objednávky prostredníctvom Webovej stránky. Okrem toho sa môžete rozhodnúť využiť ďalšie následné Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou alebo jej pridruženými poskytovateľmi právnych služieb, ktoré sa riadia Zmluvnými podmienkami týkajúcimi poskytovania právnych služieb. 

Vysvetlenie pojmov

 • "Podmienky" znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky.  

 • "Zmluvné podmienky týkajúce poskytovania právnych služieb" znamenajú podmienky poskytovania právnych služieb, ktoré sa na vás vzťahujú po podaní žiadosti o overenie alebo registráciu. 

 • "Trama" znamená počítačový program - technické riešenie (platforma) s názvom Trama, ktoré je prístupné aj z Webovej stránky. Vo všeobecnosti sa však značka Trama vzťahuje na organizáciu samostatných právnych entít, ktoré poskytujú právne alebo iné administratívne a poradenské služby v oblasti ochranných známok klientom na celom svete. Spoločnosť TramaTM s. r. o. poskytuje softvér a ďalšie služby pre správu ochranných známok.

 • "Webová stránka" znamená akúkoľvek webovú stránku, prostredníctvom ktorej je možné získať prístup k platforme Trama, najmä tramatm.com, a akúkoľvek inú webovú stránku, ktorá je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Prevádzkovateľa a ktorá poskytuje prístup k aplikácii Trama.

 • "Prevádzkovateľ" znamená spoločnosť TramaTM s. r. o. so sídlom Žižkova 13, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 53 407 717, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č.: 52876/V. 

 • "Advokátska kancelária" znamená Trama Legal s. r. o., advokátska kancelária so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko, IČO: 54 619 556, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: 160741/B. V závislosti od miestnych regulačných požiadaviek môže Trama Legal spolupracovať s miestnymi právnymi zástupcami.

 • "Zhrnutie prihlášky" znamená nami pripravený predbežný dokument so všetkými informáciami týkajúcimi sa ochrannej známky Používateľa, ktorý po schválení Používateľom podá advokátska kancelária.

 • "Overenie" alebo "Overovacia služba" znamená posúdenie vhodnosti podania Používateľa - ochrannej známky na zápis ako ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok vedeného Úradom pre ochranné známky, ktoré zahŕňa vyhľadávanie zhodných a/alebo zameniteľne podobných starších ochranných známok v príslušných databázach a kontrolu dôvodov zamietnutia zápisu ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok vedeného Úradom pre ochranné známky.

 • "Registrácia" alebo "Služba registrácie" znamená vykonanie všetkých úkonov potrebných na zápis podania Používateľa - ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok vedeného Úradom pre ochranné známky, s výnimkou zastupovania klienta pred Úradom pre ochranné známky v súvislosti s vydanými úradnými opatreniami, námietkami, zrušením, vyhlásením neplatnosti alebo inými osobitnými konaniami (takéto zastupovanie a poskytovanie súvisiacich služieb sa riadi Zmluvnými podmienkami týkajúcimi poskytovania právnych služieb).

 • "Používateľ", "Vy", "Váš" znamená každého návštevníka Webovej stránky, ktorý má možnosť objednať Služby a Právne služby pre seba alebo pre tretiu osobu, ako aj prihlásiť sa do zákazníckeho portálu.

 • "Služba" alebo "Služby" znamená akúkoľvek službu ponúkanú Prevádzkovateľom, ktorá sa zobrazuje Používateľovi na platforme Trama.

 • "Cena", "poplatok", "náklady" znamená sumu, ktorá sa má zaplatiť za Právne služby.

 • "Register ochranných známok" znamená databázu registrovaných ochranných známok, ktorú vedie príslušný úrad pre ochranné známky.

 • "Územie" znamená všetky územné organizácie, v ktorých Advokátska kancelária ponúka Právne služby. 

 • "Úrad pre ochranné známky" znamená akúkoľvek vládnu agentúru alebo príslušný orgán, ktorý má oficiálne povolenie na registráciu ochranných známok.

Overenie ochrannej známky ("Bezplatná kontrola právnika")

Bezplatné overenie zahŕňa posúdenie možnosti zápisu podania používateľa - ochrannej známky ako ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok a vyhľadávanie a kontrolu zhodných a/alebo zameniteľne podobných starších ochranných známok. Účelom Právnej služby je určiť pravdepodobnosť úspešnej registrácie navrhovanej ochrannej známky. Pri objednávaní overenia majte na pamäti, že niektoré online databázy nie sú aktualizované denne alebo týždenne, preto sú k dispozícii len výsledky v deň vykonania overenia. V prípade, že výsledky sú staršie ako 14 pracovných dní, je potrebné predložiť nové overenie. Spoločnosť Trama nenesie zodpovednosť za výpadky v úradoch duševného vlastníctva v jednotlivých krajinách, ktoré môžu mať vplyv na výsledky. 

Overenia pripravujú odborníci na ochranné známky a Advokátska kancelária sa snaží určiť všetky možné prekážky úspešnej registrácie. Je však možné, že pripravený výsledok overenia nemusí určiť všetky možné dôvody na zamietnutie, a to s prihliadnutím na subjektívne hodnotenie prieskumových pracovníkov príslušných úradov pre ochranné známky. Vykonaním overenia a poskytnutím výsledku overenia Advokátska kancelária nezaručuje, že používanie ochrannej známky neporušuje práva nikoho alebo že ochranná známka nebude počas registrácie namietaná.

Zásady spravodlivého používania

Bezplatné overenia sú obmedzené na spravodlivé používanie. Ak sa používateľ pokúsi o príliš veľa overení podobných produktov (tovarov a služieb), môže byť presmerovaný na platenú službu Strategické poradenstvo ohľadom výberu a registrácie ochrannej známky. To sa nemusí stať, ak sa Overovania týkajú rôznych produktov a/alebo rôznych tried tovarov a služieb. Advokátska kancelária môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či sa použitie považuje za spravodlivé alebo nie. Vo všeobecnosti ponúkame päť bezplatných vyhľadávaní na jedného používateľa.

Ak má Používateľ záujem o podrobné posúdenie ochrannej známky, mal by si vybrať službu Stratégia ochrannej známky (právna služba).

Vypracovanie návrhu

"Drafting" alebo “vypracovanie návrhu”, je proces prípravy žiadosti o predloženie ochrannej známky podľa vašich špecifikácií. Po zadaní objednávky máte v prípade potreby ešte možnosť upraviť objednávku (napríklad pridať ďalšie triedy). V prípade závažných zmien, ako je napríklad presun poplatkov z vypracovanej prihlášky na novú, používateľ o tom riadne informuje advokátsku kanceláriu.

Predtým, ako advokátska kancelária podá prihlášku ochrannej známky na Úrad pre ochranné známky, dostanete zhrnutie prihlášky na potvrdenie a konečné schválenie. Váš konečný súhlas je podmienkou na podanie žiadosti o ochrannú známku. Preto sa uistite, že pravidelne kontrolujete svoje e-maily. Ak od Používateľa nedostaneme žiadnu odpoveď, podanie ochrannej známky bude pozastavené. Hoci Advokátska kancelária zasiela e-mail s pripomienkou, je povinnosťou Používateľa, aby Kanceláriu informoval prostredníctvom adresy [email protected], ak nedostane e-mail od Advokátskej kancelárie. 

Konzultácie

Ak si Používateľ nie je istý niektorým aspektom procesu registrácie ochrannej známky, existuje možnosť dohodnúť si bezplatný hovor so zákazníckou podporou spoločnosti Trama (jeden časový interval je približne 15 minút). Upozorňujeme, že konzultácia sa neuskutočňuje s právnikom, pretože cieľom konzultácie nie je poskytovanie právnych služieb a nemá byť právnym poradenstvom, ale skôr vysvetlením a pomocou Používateľovi, a to len zodpovedaním otázok a nejasností týkajúcich sa procesu registrácie ochrannej známky. Rezerváciou konzultácie dávate Prevádzkovateľovi súhlas na nahrávanie alebo monitorovanie hovoru na účely zabezpečenia kvality a školenia. 

Podanie a zastupovanie

"Podanie" je proces podania ochrannej známky na príslušnom úrade pre ochranné známky.

Používateľ berie na vedomie, že Advokátska kancelária nezaručuje, že po objednaní Právnej služby bude Ochranná známka prijatá alebo zaregistrovaná. Advokátska kancelária zaručuje, že Ochranná známka bude podaná na Úrade pre ochranné známky objednaného Územia (jurisdikcie) podľa prijatých pokynov Používateľa.

Vybrané jurisdikcie podliehajú príslušným podmienkam, usmerneniam a predpisom Úradu pre ochranné známky, ktoré môžu vyžadovať, aby podanie prihlášky Ochrannej známky vykonal miestny právny zástupca. V prípade týchto príslušných jurisdikcií podanie prihlášok ochranných známok vykonáva miestna právnická kancelária a podlieha dodatočnému spracovaniu určenými právnymi zástupcami (dôveryhodnými právnymi partnermi), ktoré presahuje navrhovanú lehotu 3 až 5 pracovných dní na podanie prihlášok ochranných známok.

Cena za podanie prihlášok Ochranných známok nezahŕňa zastupovanie v prípade sporu s iným subjektom počas registrácie, napríklad ak tretia strana podá pripomienky alebo námietky proti registrácii Ochrannej známky a ďalšie právne služby v oblasti súdnych sporov sa považujú za voliteľné.

Amazon / externé použitie Ochrannej známky (Instagram, Facebook, Twitter, Etsy atď.)

Nie sme priamo prepojení s registrom ochranných známok spoločnosti Amazon. Prihlasovanie do registra ochranných známok Amazon podlieha usmerneniam registra ochranných známok Amazon. Nedodržanie týchto usmernení môže mať za následok neúspešnú žiadosť o zápis do registra značiek Amazon, za čo Advokátska kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť. Využívanie ochrany ochrannej známky v rámci služieb tretích strán podlieha príslušným usmerneniam o ochrane duševného vlastníctva týchto služieb, za ktoré Advokátska kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť.

Zákaznícky portál

Pri vytváraní objednávky máte možnosť vybrať si možnosť stať sa registrovaným používateľom. Keď sa stanete registrovaným Používateľom, môžete sledovať proces registrácie ochrannej známky. 

V prípade, že sa nestanete registrovaným Používateľom, ste povinný nás kontaktovať za účelom kontroly stavu Registrácie ochrannej známky.

Platobné podmienky advokátskej kancelárie

Platbu za právne služby je možné realizovať prostredníctvom platby kartou alebo bankovým prevodom. V prípade platby bankovým prevodom sa poskytuje dodatočný čas na spracovanie platby, aby sa zohľadnilo oneskorenie spracovania bankového prevodu. Po prijatí platby Advokátskou kanceláriou sa pokračuje v realizácii objednávky. 

Cena za registračnú službu uvedená v Cenníku je konečná a zahŕňa základný úradný poplatok. Jedinými prípadmi, kedy sa Cena zmení, sú:

 • ak máte záujem zmeniť počet tried tovarov a služieb, ktoré chcete chrániť ochrannou známkou;

 • ak máte záujem zmeniť počet území, ktoré chcete chrániť ochrannou známkou; 

 • ak dôjde k zmene Cenníka Advokátskej kancelárie prijatého v období medzi objednávkou a platbou (o takejto úprave ceny je Používateľ vopred informovaný). 

Viac informácií nájdete v Cenníku nižšie.

Pri registrácii ste povinný uhradiť Registračný poplatok (štátny poplatok a poplatok za služby). Advokátska kancelária nezodpovedá za žiadne dodatočné náklady v prípade konania Úradu a/alebo námietky, vyhlásenia neplatnosti, zrušenia alebo inej námietky vznesenej proti prihláške ochrannej známky.

Ak pre konkrétnu právnu službu, o ktorú máte záujem, nie je stanovená Cena, dohodne sa na základe vzájomnej dohody medzi vami a Advokátskou kanceláriou.

Výber pojmov, ktoré nie sú zahrnuté vo vopred schválenom zozname pojmov úradu duševného vlastníctva príslušných krajín, môže byť spoplatnený dodatočnými poplatkami v rámci "vlastného zoznamu tovarov a služieb".

Vrátenie peňazí / záruka vrátenia peňazí

Stojíme si za kvalitou Právnych služieb a sme presvedčení, že budete s nákupom spokojní. Aby sme sa uistili, že vaše skúsenosti s nami sú bezproblémové, poskytujeme možnosť vrátenia peňazí. Prečítajte si prosím podmienky uvedené nižšie.

Zamietnuté/odmietnuté ochranné známky:

 • V prípadoch, keď je ochranná známka označená ako "Bez rizika" a úrad ju zamietne alebo proti nej podá námietku existujúci majiteľ ochrannej známky, používateľ dostane späť plnú sumu poplatku za službu (štátne poplatky sa nevracajú).

Zrušená objednávka:

 • Ak Používateľ zruší objednávku skôr, ako od nás dostane návrh (draft), bude mu vrátená celá Cena.

 • Ak Používateľ zruší objednávku po tom, ako mu zašleme návrh (po fáze "drafting"), vrátia sa mu len úradné poplatky za podanie.

 • Ak Používateľ zruší objednávku po podaní ochrannej známky, nemá nárok na vrátenie peňazí vôbec.

 • Ak Používateľ zruší prihlášku po podaní a požiada o dobrovoľné stiahnutie prihlášky ochrannej známky, uplatnia sa príslušné poplatky za spracovanie.

Účty

Keď si v platforme Trama vytvoríte účet, musíte nám vždy poskytnúť presné, úplné a aktuálne informácie. Ak tak neurobíte, ide o porušenie podmienok, ktoré môže mať za následok okamžité zrušenie vášho účtu v službe Trama. Ste zodpovední za ochranu hesla, ktoré používate na prístup k Službe a právnej službe, a za všetky činnosti pod vaším heslom v rámci našej Služby a právnej služby. Súhlasíte s tým, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu, musíte nás o tom okamžite informovať.

Dostupnosť

Prístup k službe Trama sa sprístupňuje prostredníctvom Webovej stránky s výhradou nedostupnosti spôsobenej okolnosťami, ktoré Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť, vrátane akýchkoľvek udalostí vyššej moci, akýchkoľvek zlyhaní počítačov, komunikácie, internetových služieb alebo hostingových zariadení, útokov na odmietnutie služby alebo oneskorení týkajúcich sa hardvéru, softvéru, alebo iných systémov, ktoré Prevádzkovateľ nemá k dispozícii alebo ktoré nemôže primerane ovplyvniť. Služby môžu byť dočasne obmedzené alebo prerušené z dôvodu údržby, opráv, úprav, modernizácie alebo premiestnenia.

Duševné vlastníctvo

Prevádzkovateľ investoval značné prostriedky a úsilie do vývoja Webových stránok, platformy Trama a akéhokoľvek iného softvéru, funkcií, vlastností, dizajnov, autorských diel akéhokoľvek druhu, informácií alebo iných materiálov umožňujúcich Používateľovi prístup k službe Trama a Službám (ďalej len "Duševné vlastníctvo").

Používateľ má právo používať Duševné vlastníctvo výlučne na účely prístupu k službe Trama a Službám na základe "as is - ako stojí a leží", bez akýchkoľvek iných záruk než tých, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach, a to po dobu poskytovania Služieb, ale Používateľ súhlasí s tým, že všetko toto Duševné vlastníctvo zostáva výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa a Používateľ v žiadnom okamihu nenadobúda žiadne iné práva než tie, ktoré sú výslovne udelené týmito Podmienkami. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť prístup Používateľa k akémukoľvek Duševnému vlastníctvu po uplynutí alebo ukončení poskytovania Služieb alebo po porušení týchto Podmienok. Používateľ sa ďalej zaväzuje, že sa nebude pokúšať o reverzné inžinierstvo alebo akýkoľvek iný prístup k zdrojovému kódu akéhokoľvek Duševného vlastníctva. V takom prípade bude Používateľ zodpovedný za škody v plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. 

Ak Používateľ poskytne akúkoľvek spätnú väzbu alebo požiadavky na prispôsobenie, takáto spätná väzba a požiadavky sa budú považovať za nedôverné a nechránené a implementácia takejto spätnej väzby a požiadaviek sa stane súčasťou Duševného vlastníctva Prevádzkovateľa bez akejkoľvek náhrady pre Používateľa.

Komunikácia a doručovanie

Kontaktná adresa Prevádzkovateľa a Advokátskej kancelárie je [email protected].

Zadaním svojej e-mailovej adresy na našej Webovej stránke súhlasíte so zasielaním e-mailov týkajúcich sa Služieb a Právnych služieb od Prevádzkovateľa. Všetky aktualizácie alebo akékoľvek e-maily, ktoré je potrebné zaslať, Vám budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v Žiadosti o overenie. Súhlasíte s doručovaním všetkých dokumentov výlučne v elektronickej forme a musíte zabezpečiť, aby bola adresa správna a aby ste od nás dostávali e-maily. 

Komunikácia vykonaná vyššie uvedeným spôsobom sa považuje za doručenú strane, ktorej je určená, ak ju adresát prijal v čitateľnej a zrozumiteľnej forme najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania dokumentu.

Každú zmenu kontaktnej e-mailovej adresy ste povinný oznámiť Prevádzkovateľovi a Advokátskej kancelárii. V prípade, že nereagujete, Prevádzkovateľ a/alebo Advokátska kancelária nezodpovedá za nedoručenie písomnosti alebo neoznámenie Používateľovi.

Advokátska kancelária má právo vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu formálnych nedostatkov podania bez povinnosti informovať klienta.

V prípade problému vzneseného príslušným úradom pre ochranné známky bude spoločnosť Trama informovať Používateľa v rámci navrhovanej lehoty na odpoveď obsiahnutej v oficiálnom oznámení o probléme od tohto úradu pre ochranné známky.

Odkazy na iné webové stránky

Naše služby a právne služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené ani kontrolované prevádzkovateľom a advokátskou kanceláriou. Prevádzkovateľ a advokátska kancelária nemá kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Zároveň beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ a advokátska kancelária nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Zodpovednosť

Každá strana zodpovedá za akúkoľvek materiálnu stratu, škodu alebo ujmu spôsobenú poškodenej strane v dôsledku nedbanlivého alebo úmyselného neplnenia svojich povinností. Advokátska kancelária zodpovedá Používateľovi len do výšky celkového zaplateného Poplatku. Každá zo zmluvných strán nezodpovedá, ak k neplneniu záväzkov dôjde v dôsledku "vyššej moci", t. j. príčiny, ktorú strana neplniaca si svoje záväzky nemôže ovplyvniť. Okrem toho Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Používateľovi v dôsledku neplnenia z dôvodov, ktoré nie sú na strane Prevádzkovateľa alebo ktoré Prevádzkovateľ nezavinil.

Používateľ sa zaväzuje odškodniť, brániť a zbaviť Prevádzkovateľa a Advokátsku kanceláriu zodpovednosti za všetky nároky tretích strán, zodpovednosť, škody a/alebo náklady vyplývajúce z používania Služieb a Právnych služieb Používateľom, z porušenia týchto Podmienok alebo z porušenia alebo porušenia práv duševného vlastníctva alebo iných práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek osoby alebo subjektu alebo platných právnych predpisov Používateľom alebo inými s ním prepojenými osobami.

Prístup k Trame a Službám sa poskytuje v stave, v akom sa nachádza, a Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné, implicitné, zákonné alebo iné, týkajúce sa fungovania, výkonu, dostupnosti Tramy a Služieb alebo ich dostupnosti. Prevádzkovateľ sa zrieka akýchkoľvek predpokladaných záruk vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia práv. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek narušenie funkčnosti a/alebo poruchy a/alebo výpadky služieb.

Používateľ zodpovedá za to, že všetky informácie poskytnuté počas poskytovania Služieb a Právnych služieb sú správne, a je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi a Advokátskej kancelárii akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto informácií.

Advokátska kancelária nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akýchkoľvek odporúčaní alebo opatrení Advokátskej kancelárie na základe nesprávnych alebo nedostatočných informácií od Používateľa a/alebo Používateľom odporúčanej tretej osoby, ani za dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku takýchto nesprávnych alebo nedostatočných informácií. Advokátska kancelária ani Prevádzkovateľ nezodpovedajú za žiadne nepriame škody, ušlý zisk, stratu príjmov a tiež nie za stratu predpokladaných úspor. 

Dôvernosť

Prevádzkovateľ a  Advokátska kancelária, sa zaväzujú chrániť dôvernosť informácií poskytnutých Používateľom na Webovej stránke. Vaše údaje, ktoré nám poskytnete, sú dôverné a nebudú poskytnuté tretím osobám, ktoré nie sú priamo prepojené s Prevádzkovateľom a Advokátskou kanceláriou.

Všeobecné informácie

Ak je niektoré ustanovenie týchto Podmienok nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, potom sa toto ustanovenie považuje za oddeliteľné od ostatných ustanovení a nebude mať vplyv na ich platnosť a vykonateľnosť. Takéto ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktoré najviac zodpovedá významu nezákonného, neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia. Ak Prevádzkovateľ a Advokátska kancelária nevymôže akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok, nebude to predstavovať ani sa to nebude vykladať ako vzdanie sa takéhoto ustanovenia alebo práva na jeho vymáhanie v neskoršom čase.

Všetky ustanovenia týchto Podmienok, ktoré by vzhľadom na svoju povahu mali trvať aj po ukončení poskytovania Služieb, zostávajú v platnosti aj po takomto ukončení, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Prevádzkovateľ a Advokátska kancelária si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, preto by mal Používateľ pravidelne kontrolovať ich aktualizované verzie, ktoré budú dostupné na Webovej stránke. Ak to bude možné, Prevádzkovateľ a Advokátska kancelária bude Používateľa informovať o všetkých podstatných zmenách e-mailom alebo oznámením na svojej webovej stránke.

Tieto Podmienky sa riadia a budú vykladané podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka, bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia. Akékoľvek spory vyplývajúce z predmetu týchto Podmienok alebo s ním súvisiace budú s konečnou platnosťou riešené súdmi Slovenskej republiky. V individuálnom a konkrétnom prípade sa zmluvné strany môžu dohodnúť na inom rozhodnom práve a príslušnosti súdu.