Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky o registrácii ochranných známok.

Registračný proces

 • Registračný proces je veľmi jednoduchý a skladá sa z troch krokov: overenie, objednávka a podanie.

  Začať môžete s nahratím Vašej značky / loga v našom formulári na bezplatné overenie. Náš právny tím overí registrovateľnosť Vašej značky a o výsledku spolu s našimi odporúčaniami Vás budeme informovať do 24 hodín.

  V ďalšom kroku (záväzná objednávka) budeme od Vás potrebovať údaje o zamýšľanom vlastníkovi ochrannej známky, pred-výber tovarov a služieb, ktoré ponúkate a údaje o platbe.

  Po vykonaní záväznej objednávky náš právny tím začína s prípravou prihlášky na registráciu ochrannej známky, ktorú Vám samozrejme pošleme na kontrolu pred jej podaním.

 • Prvý krok je overenie, či značka spĺňa kritérium odlišovacej schopnosti. V prípade, že je značka príliš popisná v kontexte ponúkaných tovarov / služieb, môže byť zamietnutá úradom na ochranu duševného vlastníctva. Pokiaľ Vaša značka spĺňa toto kritérium, v ďalšom kroku overujeme, či neexistuje rovnaká ochranná známka, ktorá už bola zaregistrovaná, čo by mohlo znamenať ďalší dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu.

  Posledným krokom je identifikovanie podobných ochranných známok, ktoré už boli zaregistrované a tak majú právo vzniesť námietky voči Vašej prihláške. V prípade, že takéto ochranné známky nájdeme, prehľadne Vám ich zoradíme vo výsledku overenia aj s naším posúdením spojeného rizika.

 • Občania a obyvatelia danej krajiny si môžu ochrannú známku zaregistrovať aj sami. V prípade, že nie ste ani občan ani obyvateľ krajiny, v ktorej chcete registrovať Vašu ochrannú známku, potrebujete právneho zástupcu.

  Právni špecialisti na ochranné známky majú oveľa vyššie percento úspešne registrovaných známok. Oficiálne štatistiky z Veľkej Británie, kde je proces samo-podávania prihlášok na registráciu ochranných známok snáď najjednoduchší ukazujú, že prihlášky podané fyzickými osobami majú až 3-krát vyššiu mieru zamietnutia.

 • Áno, hneď po podaní prihlášky na registráciu ochrannej známky Vám toto potvrdenie prepošleme.

 • Všetky záväzné objednávky na registráciu ochrannej známky sa snažíme spracovať a podať do 3-5 pracovných dní. Samotný proces registrácie na úrade na ochranu duševného vlastníctva trvá niekoľko mesiacov (na Slovensku), až niekoľko rokov (napr. v USA). V prípade schválenia prihlášky a úspešnej registrácie však efektívna ochrana pre Vašu značku začína dňom podania žiadosti o registráciu.

 • Úrad na ochranu duševného vlastníctva v Slovenskej Republike vyžaduje splnomocnenie. Postačuje nám sken podpísaného tlačiva, ktoré Vám vystavíme hneď po záväznej objednávke.

 • Úrad duševného vlastníctva v prvom rade hodnotí, či prihláška a aj samotná značka spĺňajú kritériá registrovateľnosti (rozlišovacia schopnosť a jedinečnosť voči už registrovaným ochranným známkam). Pokiaľ sú tieto kritériá považované za splnené, ochranná známka je zverejnená k námietkam, ktoré môžu vzniesť tretie strany. Ochranná známka je úspešne zaregistrovaná pokiaľ žiadne námietky neboli vznesené počas tejto doby (1-3 mesiace podľa krajiny), alebo sa ich podarilo všetky vyriešiť.

 • Vo všeobecnosti sa odporúča prepojiť vlastníctvo ochrannej známky so subjektom, ktorý ju bude na trhu používať. Najčastejšie to znamená, že sa prihláška podá pod obchodným menom.

  Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si celý článok.